Hidravlične izboljšave

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČU OSREDNJE DOLENJSKE – IZGRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske zajema vzpostavitev celostne ureditve oskrbe s pitno vodo na območju občin: MO Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. Kot partner smo na projektu izvedli tri vodohrane ter cevovode v skupni dolžini 14 km.

Vodohran KIJ

VODOHRAN KIJ 4.000 m3

Vodohran Kij skupnega volumna 4000 m³ je armirano betonski objekt. Deloma vkopan v raščen teren, deloma pa prekrit z nasutjem, ki zagotavlja ustrezen toplotni režim v vodohranu. Tlorisno je sestavljen iz dveh okroglih celic premera 24,0 m in višine 5,0 m, povezanih z vmesno armaturno komoro, kjer je poleg opreme namenjene samemu obratovanju vodohrana še oprema za električne inštalacije. S povezovalnim hodnikom se navezuje na obstoječi vodohran.

VODOHRAN DOLNJA TEŽKA VODA 1000 m3

Sestavni del projekta je bila tudi izgradnja novega vodohrana Dolnja Težka voda prostornine 1000 m³, vključno s povezovalnimi cevovodi do točk prevezav, obstoječi vodohran pa je bil zaradi dotrajanosti porušen. Novi vodohran je sestavljen iz dveh vodnih celic premera 13,0 m in višine 5,0 m in pravokotne armaturne komore, ki je nameščena med vodnima celicama. Vse cevne povezave znotraj vodohrana so izvedene iz nerjavečih jeklenih cevi in prirobnic.

Vodohran Dol. Straža 1

VODOHRAN DOLENJA STRAŽA 100 m3

Vodohran Dolenja Straža je armirano betonski vodotesen objekt, skupnega volumna 100 m³. Tlorisno je sestavljen iz dveh okroglih celic premera 5,0 m in višine 2,9 m, povezanih z vmesno armaturno komoro.

Detajli projekta

Naziv

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje dolenjske – izgradnja cevovodov in vodohranov

Naročnik

Mestne občine Dolenjske

Hidravlične izboljšave 1

GRADNJA VODOVODA NA ODSEKU 3 : VODARNA JEZERO – VH SRAČNIK

Obravnavano območje vodovoda se nahaja na območju občine Šmarješke Toplice. Vodovod predstavlja transportni cevovod med vodarno Jezero in obstoječim vodohranom Sračnik. Izveden je s cevmi s sidrnimi in razstavljivimi spoji iz duktilne litine DN 100 in DN 150 v skupni dolžini 3.157 m.

Hidravlične izboljšave 2

GRADNJA VODOVODA NA ODSEKU 8: NOVO MESTO – STOPIČE

Trasa cevovoda poteka skozi naselje Dolnja Težka voda in Črmošnjice pri Stopičah vse do naselja Gotna vas. Vodovod predstavlja transportni (magistralni) cevovod med vodohrani Dolnja Težka voda, VH Grm, VH Sv. Rok in VH Kij, ki oskrbuje MO Novo mesto in Občino Straža. Cevovod je izveden s cevmi s sidrnimi in razstavljivimi spoji iz duktilne litine DN 300, DN 250 in DN 100 v skupni dolžini 3.966 m.

Hidravlične izboljšave 3

GRADNJA VODOVODA NA ODSEKU 14: POTOK – STRAŽA

Trasa vodovoda poteka v občini Straža skozi naselje Potok in v območju državne regionalne ceste R2-419 in predstavlja primarni vodovod med vodovodnima sistemoma Novo mesto – Straža. Cevovod je izveden s cevmi s sidrnimi in razstavljivimi spoji iz duktilne litine DN 150 in DN 100 v skupni dolžini 1.277 m.

Hidravlične izboljšave 4

GRADNJA VODOVODA NA ODSEKU 17: VRTINA KAMNIŠČEK – VH HRASTJE – DOL. MOKRO POLJE

Trasa gradnje cevovoda se nahaja na območju občine Šentjernej in predstavlja primarni cevovod oziroma povezavo regionalnega vodovoda – vodarne Jezero z vodovodnim sistem Hrastje, oziroma vodnim virom – vrtinami v Kamniščku. Cevovod je izveden s cevmi s sidrnimi in razstavljivimi spoji iz duktilne litine DN 150 in DN 100 v skupni dolžini 5.666 m.

Galerija