Politika kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu

Vodstvo podjetja MALKOM Novo mesto d.o.o. je opredelilo politiko kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Objavljena je v poslovniku sistema vodenja kakovosti, varovanja okolja in zdravja pri delu, izobešena na ključnih mestih v podjetju in objavljena na spletni strani, da je dostopna vsem zainteresiranim strankam.

Politika kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu v podjetju temelji na:

 • poslanstvu in viziji podjetja,
 • okoljski ozaveščenosti zaposlenih,
 • strokovnosti vsakega zaposlenega,
 • osebni kakovosti, fleksibilnosti vsakega zaposlenega,
 • kakovosti notranjih procesov,
 • izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
 • zagotavljanju kompetentnosti zaposlenih,
 • zavezanosti za preprečevanje onesnaževanja,
 • zavezanosti za stalno izboljševanje,
 • zavezanosti za izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev,
 • upoštevanju varstva in zdravja pri delu za vse udeležence sistema,
 • upoštevanju konstantnega izboljševanja pogojev dela,
 • zagotavljanju podlage za izpolnjevanje zastavljenih ciljev kakovosti,
 • vsakoletnemu dopolnjevanju politike kakovosti,
 • zadovoljstvu zaposlenih, naših kupcev, lastnikov in družbenega okolja.

Sistemska umestitev politike kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu v podjetju:

S politiko in okvirnimi ter izvedbenimi cilji kakovosti, s cilji varovanja okolja, s cilji varnosti in zdravja pri delu so vsi zaposleni obveščeni preko sestankov in poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Zaposleni so s seznanitvijo zavezani, da svoja dejanja usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja.

Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.

Datum: 02. 12. 2021

Direktor: Marjan Skube, univ. dipl. inž. grad.

Časovni pregled pridobivanja certifikatov v podjetju MALKOM Novo mesto d.o.o.:

 • Leta 2017 smo uvedli sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 : 2015.
 • Leta 2019 smo pridobili certifikat: REG2-0004-03 – ZGPro1 – 3133: Certifikat o nespremenljivosti lastnosti (rezana in krivljena armatura iz palic za armiranje betonskih konstrukcij). Certifikat je podelil ZAG – ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, ki je ugotovil da podjetje MALKOM Novo mesto d.o.o. uspešno upošteva vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v Slovenskem Tehničnem Soglasju: STS-19/0004 z veljavnostjo od 27. 3. 2019 do 26. 3. 2024
 • Leta 2020 smo uvedli tudi sistem politike ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 : 2015. Kontrolno presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZŰRICH AG, ki je ugotovila, da podjetje MALKOM Novo mesto d.o.o. uspešno vzdržuje tako sistem vodenja kakovosti, kot sistem ravnanja z okoljem.
 • Leta 2022 smo uvedli tudi sistem politike varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001 : 2018. Kontrolno presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZŰRICH AG, ki je ugotovila, da podjetje MALKOM Novo mesto d.o.o. uspešno vzdržuje tako sistem vodenja kakovosti, kot sistem ravnanja z okoljem.

Galerija projektov