Gospodarska javna infrastruktura (GJI) na parcelah 380/9 in 377/13 k.o. Gotna vas v naselju Gotna vas in sicer: obnova obstoječe javne poti v dolžini 150 m, izgradnja pomožne dostopne poti v dolžini 18 m, izgradnja kanalizacijskega voda iz GRP DN 200 v dolžini 108 m, izgradnja meteorne kanalizacije iz GRP DN 200 v dolžini 86 m, izgradnja vodovodnega omrežja  iz PE100 RC DN110 v dolžini 67 m, izgradnja javne razsvetljave v dolžini 175 m, izgradnja nove NN EKK z navezavo na obstoječo TP v dolžini 184 m.

Detajli projekta

Naziv

Izgradnja gospodarske javne infrastrukture – Gotna vas

Naročnik

Mestna občina Novo mesto

Galerija