Politika kakovosti in varovanje okolja

Vodstvo podjetja MALKOM Novo mesto d.o.o. je opredelilo politiko kakovosti in varovanja okolja. Objavljena je v poslovniku sistema vodenja kakovosti in varovanja okolja, izobešena na ključnih mestih v podjetju in objavljena na spletni strani, da je dostopna vsem zainteresiranim strankam.

Kakovost v podjetju MALKOM Novo mesto d.o.o. temelji na:

 • poslanstvu in viziji podjetja,
 • okoljski ozaveščenosti zaposlenih,
 • strokovnosti vsakega zaposlenega,
 • osebni kakovosti, fleksibilnosti vsakega zaposlenega,
 • kakovosti notranjih procesov,
 • izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
 • zagotavljanju kompetentnosti zaposlenih,
 • zavezanosti za preprečevanje onesnaževanja,
 • zavezanosti za stalno izboljševanje,
 • zavezanosti za izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev,
 • zagotavljanju podlage za izpolnjevanje zastavljenih ciljev kakovosti,
 • vsakoletnemu dopolnjevanju politike kakovosti,
 • zadovoljstvo zaposlenih, naših kupcev, lastnikov in družbenega okolja.

S politiko in okvirnimi ter izvedbenimi cilji kakovosti, s cilji varovanja okolja so vsi zaposleni obveščeni preko sestankov in poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti in varovanja okolja. Zaposleni so s seznanitvijo zavezani, da svoja dejanja usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja.

Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.

Datum: 23.10.2019

Vodstvo: Marjan Skube, univ. dipl. inž. grad.

V letu 2017 smo uvedli sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 : 2015. Tri leta kasneje smo uvedli tudi sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 : 2015. Kontrolno presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZŰRICH AG, ki je ugotovila, da podjetje MALKOM Novo mesto d.o.o. uspešno vzdržuje tako sistem vodenja kakovosti, kot sistem ravnanja z okoljem.